Algemene Voorwaarden Li-La-Lotus Feestjes.

1.1 Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts-)persoon of (rechts-)personen die met Li-La-Lotus een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en derhalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgena(a)m(en).

1.2 Onder artiest wordt verstaan iedere medewerker van Li-La-Lotus

1.3 Onder optreden worden alle diensten die Li-La-Lotus aanbiedt verstaan.

1.4 Onder overeenkomst wordt verstaan: iedere per email of schriftelijk bij artiest door derden bevestigde boeking.

 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en artiest.

2.2.Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk of per e-mail bevestigd zijn door Li-La-Lotus.

2.3 Door boeking via de website of beantwoording van e-mail van Li-La-Lotus verklaart de ontvanger akkoord te zijn gegaan met de Algemene Voorwaarden van Li-La-Lotus. Op de website is een link aanwezig naar de Algemene Voorwaarden van Li-La-Lotus.

2.4 Indien anders overeengekomen (bijv. bij een boeking op zeer korte termijn) zijn afspraken gemaakt en bevestigd via e-mail bindend.

2.5 Alle gegevens zoals vermeld in de overeenkomst worden door de opdrachtgever nagekeken en bij eventuele onjuistheden worden de correcties doorgegeven aan Li-La-Lotus die zal zorg dragen voor een correcte verwerking hiervan.

 

3.1 De artiest verplicht zich tijdig voor de aanvang van het optreden aanwezig te zijn. Tenzij anders overeengekomen. Indien er door onvoorziene omstandigheden, zoals verkeerssituaties, oponthoud als Politiecontrole(s), verkeershinder, onduidelijke wegwijzers, omleidingen, weersomstandigheden en andere niet-genoemde omstandigheden vertragingen kunnen ontstaan c.q. worden veroorzaakt, kan de artiest niet op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die opgelopen zou kunnen worden.

3.2 De artiest heeft recht op een redelijk aantal consumpties gedurende de tijd van aanwezigheid voor rekening van de opdrachtgever.

3.3 Direct na afloop van het optreden dient de artiest in de gelegenheid te worden gesteld ongehinderd met opruimen c.q. afbouwen te beginnen. Eventuele wachttijd wordt anders doorberekend.

 

4.1 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor voldoende parkeergelegenheid voor artiest in de directe omgeving (ongeveer maximaal 100 meter) van de locatie waar het optreden plaatsvindt. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

4.2 Indien opdrachtgever of persoon sprekende namens opdrachtgever de artiest verkeerde aanwijzingen geeft inzake het parkeren waardoor een boete/wegsleping van voertuig plaatsvindt zal de opdrachtgever hiervoor volledig aansprakelijk zijn en worden gesteld.

4.3 Verlating van het optreden of het niet optreden veroorzaakt doordat hieraan niet of onvoldoende wordt voldaan, kunnen nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij de artiest. De artiest behoudt zich in dit geval het recht voor om een eventueel langere duur van de aanwezigheid de kosten aan de opdrachtgever door te berekenen.

4.4 De reiskosten bedragen €0,20 per gereden kilometer en eventuele parkeerkosten. De afstand wordt berekend met Google maps vanaf Heerjansdam. Binnen een straal van 10 km reken ik geen reiskosten.

 

5.1. Indien een optreden geen doorgang kan vinden, of moet worden afgebroken vanwege slechte weersomstandigheden of andere gevaarlijke of bedreigende omstandigheden (dit ter gezamenlijke beoordeling van de artiest en de opdrachtgever, waar in het geval van het niet bereiken van een overeenstemming de mening van de artiest doorslaggevend is) blijft de verplichting voor de opdrachtgever bestaan om het overeengekomen honorarium in zijn geheel te voldoen.

 

6.1 De artiest heeft het recht om bij aantoonbare overmacht (zoals ziekte, sterfgeval, ongeval, autopech, enz.), met duidelijke opgave van redenen, een optreden te annuleren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door hem reeds (vooruit) betaalde bedrag.

6.2 De artiest zal zich bij aantoonbare overmacht maximaal inspannen om een passende vervanging te vinden voor het geboekte optreden. Aan het wel of niet slagen van deze inspanning kunnen echter geen rechten ontleend worden.

 

7.1 Bij annulering zullen de volgende percentages van de afgesproken gage worden berekend. Bij annulering binnen:

Twee (2) weken of korter – 100%

Twee (2) weken tot een (1) maand – 75%

Een (1) tot drie (3) maanden – 50%

3 maanden - langer van te voren is kosteloos annuleren.

 

7.2 De annuleringsregeling is al van toepassing bij een opdrachtbevestiging of overeenkomst/ opdrachtbevestiging per email.

 

8.1 Li-La-Lotus stuurt na het maken van een boeking, tesamen met de bevestiging een factuur mee. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan. 

8.2 Bij overschrijding van de totale betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum zal de opdracht worden geannuleerd, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen met Li-La-Lotus.

8.3 Vervolgingskosten wegens wanbetaling en incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, daaronder die begrepen voor rechtskundige bijstand alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van de opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van het totale overeengekomen bedrag bedragen, met een minimum van € 50,- en onverminderd de btw en onverminderd eventuele proces- en executiekosten.

8.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van door Li-La-Lotus in rekening gebrachte bedragen op te schorten en/of te verminderen.

 

9.1 De artiest zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade, verlies of diefstal geleden door opdrachtgever of derden, voortvloeiend uit het optreden.

9.2 Deelname aan de optredens en/of workshops is geheel op eigen risico.

9.3 De opdrachtgever is aansprakelijk voor de gevolgen van door het publiek toegebrachte schade aan en/of zoekraken van kledingstukken en/of materialen van de artiest, tijdens de voorbereiding van het optreden, tijdens het optreden, en/of na afloop van het optreden.

9.4 In het mooie zomerweer wilt u misschien uw feest buiten geven. Wij willen u erop wijzen dat bij temperaturen boven de 25°C u verplicht bent een schaduwplek en voldoende water voor de prinses te verzorgen. Wij raden aan om uw feest (deels) binnen te geven.

9.5 In het geval dat er ongepast gedrag jegens de prinses wordt vertoond, er geweld wordt gebruikt, of de prinses zich op een andere manier onveilig voelt, behoudt zij het recht om op elk moment het feest te verlaten zonder restitutie.

9.6 Tijdens het feest moet ten allen tijde een volwassene bij de prinses aanwezig zijn in dezelfde ruimte.

 

10.1 Zonder toestemming van de artiest zal opdrachtgever het optreden niet opnemen of doen opnemen, uitzenden of doen uitzenden door derden.

10.2 Video-, film- foto- en geluidsopnamen die tijdens de optredens door opdrachtgever of derden worden gemaakt, dienen vrij en kosteloos ter beschikking te worden gesteld aan Li-La-Lotus.

10.3 Om onze kostuums netjes te houden verzoekt Li-La-Lotus u om uw huisdieren in een andere ruimte onder te brengen. Schade aan kostuums door toedoen van huisdieren (springen van de hond, kwijl van de hond etc...) worden op opdrachtgever verhaald.

10.4 Gelieve niet te roken in het bijzijn van de geboekte Li-La-Lotus karakters, dit met het oog op gezondheid en 'schade' van pruiken en kostuums.

10.5 Elk feestje is anders en wordt afgestemd op de aanwezige prinses en de kinderen. Het kan voorkomen dat niet alle activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Wij vragen hiervoor uw begrip. Uiteraard draagt de artiest er zorg voor dat het een geweldig feestje wordt en dat het aan niet ontbreekt.

10.6 Li-La-Lotus is gerechtigd om opzettelijk toegebrachte schade in rekening te brengen.

 

11.1 Indien er een of meer bepalingen niet worden nagekomen, behoudt de artiest zich het recht voor om het optreden geen doorgang te laten vinden, wat de opdrachtgever niet ontslaat van zijn verplichting tot betaling van het volledige overeengekomen bedrag.

 

12.1 Tijdens het feest kunnen er foto’s of video’s gemaakt worden voor de website of social media accounts van Li-La-Lotus. Graag horen wij voor aanvang van het feest als u geen toestemming geeft om foto’s en/of video's voor deze doeleinden te gebruiken.